ویندوز

ارور 0x80190001 در ویندوز
ارور 0x80190001 در ویندوز
رضا نجمی 10 خرداد 1399 6
ارور 8020002E هنگام آپدیت ویندوز
ارور 8020002E هنگام آپدیت ویندوز
رضا نجمی 22 اردیبهشت 1399 45
ارور 0x800f0845 هنگام آپدیت ویندوز 10
ارور 0x800f0845 هنگام آپدیت ویندوز 10
رضا نجمی 18 اردیبهشت 1399 58
ارور Runtime error 217 در ویندوز
ارور Runtime error 217 در ویندوز
رضا نجمی 10 اردیبهشت 1399 70
حذف شدن سرویس Windows Update در ویندوز 10
حذف شدن سرویس Windows Update در ویندوز 10
رضا نجمی 9 اردیبهشت 1399 85
ارور 0xC00D3E8E در ویندوز
ارور 0xC00D3E8E در ویندوز
رضا نجمی 6 اردیبهشت 1399 87
ارور BAD SYSTEM CONFIG INFO در ویندوز 10
ارور BAD SYSTEM CONFIG INFO در ویندوز 10
رضا نجمی 3 اردیبهشت 1399 83