ویندوز

 دانلود فایل dbdata.dll
دانلود فایل dbdata.dll
رضا نجمی 9 اسفند 1399 2248
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 2462
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 1557
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 3097
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 2763
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 2317
دانلود فایل steam_api64.dll
دانلود فایل steam_api64.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 7540
دانلود فایل steam_api.dll
دانلود فایل steam_api.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 9818
دانلود فایل msvcp120.dll
دانلود فایل msvcp120.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 1708
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 4764
ارور Bootres.dll در ویندوز
ارور Bootres.dll در ویندوز
رضا نجمی 24 دی 1399 609
ارور VCRUNTIME140D.dll در ویندوز
ارور VCRUNTIME140D.dll در ویندوز
رضا نجمی 16 دی 1399 613
ارور Wmasf.dll در ویندوز
ارور Wmasf.dll در ویندوز
رضا نجمی 10 دی 1399 643
ارور gdi32.dll در ویندوز
ارور gdi32.dll در ویندوز
رضا نجمی 26 آذر 1399 621
ارور Propsys.dll در ویندوز
ارور Propsys.dll در ویندوز
رضا نجمی 17 آذر 1399 574
ارور User32.dll در ویندوز
ارور User32.dll در ویندوز
رضا نجمی 21 آبان 1399 766
ارور msvcrt.dll در ویندوز
ارور msvcrt.dll در ویندوز
رضا نجمی 12 آبان 1399 665
ارور Shell32.dll در ویندوز
ارور Shell32.dll در ویندوز
رضا نجمی 8 آبان 1399 723
ارور nspr4.dll در ویندوز
ارور nspr4.dll در ویندوز
رضا نجمی 24 مهر 1399 930