ویندوز

 دانلود فایل dbdata.dll
دانلود فایل dbdata.dll
رضا نجمی 9 اسفند 1399 3548
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 3635
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 2348
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 6272
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 4655
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 4669
دانلود فایل steam_api64.dll
دانلود فایل steam_api64.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 11540
دانلود فایل steam_api.dll
دانلود فایل steam_api.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 15008
دانلود فایل msvcp120.dll
دانلود فایل msvcp120.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 3466
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 9177
ارور Bootres.dll در ویندوز
ارور Bootres.dll در ویندوز
رضا نجمی 24 دی 1399 791
ارور VCRUNTIME140D.dll در ویندوز
ارور VCRUNTIME140D.dll در ویندوز
رضا نجمی 16 دی 1399 806
ارور Wmasf.dll در ویندوز
ارور Wmasf.dll در ویندوز
رضا نجمی 10 دی 1399 847
ارور gdi32.dll در ویندوز
ارور gdi32.dll در ویندوز
رضا نجمی 26 آذر 1399 839
ارور Propsys.dll در ویندوز
ارور Propsys.dll در ویندوز
رضا نجمی 17 آذر 1399 767
ارور User32.dll در ویندوز
ارور User32.dll در ویندوز
رضا نجمی 21 آبان 1399 1053
ارور msvcrt.dll در ویندوز
ارور msvcrt.dll در ویندوز
رضا نجمی 12 آبان 1399 905
ارور Shell32.dll در ویندوز
ارور Shell32.dll در ویندوز
رضا نجمی 8 آبان 1399 974
ارور nspr4.dll در ویندوز
ارور nspr4.dll در ویندوز
رضا نجمی 24 مهر 1399 1234