ویندوز

ارور VCRUNTIME140_1.dll در ویندوز
ارور VCRUNTIME140_1.dll در ویندوز
رضا نجمی 23 آبان 1399 1030
ارور User32.dll در ویندوز
ارور User32.dll در ویندوز
رضا نجمی 21 آبان 1399 192
ارور msvcrt.dll در ویندوز
ارور msvcrt.dll در ویندوز
رضا نجمی 12 آبان 1399 201
ارور Shell32.dll در ویندوز
ارور Shell32.dll در ویندوز
رضا نجمی 8 آبان 1399 242
ارور صفحه آبی BUGCODE_USB_DRIVER در ویندوز
ارور صفحه آبی BUGCODE_USB_DRIVER در ویندوز
رضا نجمی 31 شهریور 1399 256
ارور mfc42.dll در ویندوز
ارور mfc42.dll در ویندوز
رضا نجمی 28 شهریور 1399 221