خطای This app can't open هنگام اجرای برنامه Windows Store یا هر برنامه دیگری در ویندوز 10 به صورت یک پیام پاپ-آپ نمایان شده و مانع از شروع فعالیت برنامه مورد نظر می شود. این خطا با پیام های متنوعی ظاهر می شود که در زیر چند نمونه از آن را مشاهده می کنید:

This app can’t open.
X can’t open while User Account Control is turned off.
Turn on User Account Control.

 

This app can’t open.
The problem with Windows is preventing Microsoft Edge from opening. Refreshing your PC might help for it. Refresh.

 

This app can’t open.
Microsoft Edge can’t be opened using the Built-in Administrator account. Sign in with a different account and try again.

 

This app can’t open.
There is a problem with Groove Music. Contact your system administrator about repairing or reinstalling it.

خراب بودن فایل ها و تنظیمات مربوط به Windows Store، منقض