فایل D3d9.dll یکی از فایل های dll موجود در بسته گرافیکی Microsoft Direct3D است که تحت سیستم عامل مایکروسافت ویندوز و توسط شرکت مایکروسافت تهیه شده است. برنامه ها و بازی های بسیاری برای اجرا به فایل d3d9.dll در محیط خود نیاز دارند که بعضی مواقع با خطاهای مربوط به این فایل مواجه می شوند. این خطاها با پیام های متنوعی نمایان می شوند؛ از جمله:

The program can't start because d3d9.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.

This application failed to start because d3d9.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.

در ادامه مطلب، روش هایی کاربردی برای رفع این مشکل را توضیح داده ایم.