در حال استفاده از دستور apt-get یا ابزاری برای مدیریت بسته های APT نسبتاً جدید در اوبونتو یا توزیع های مشتق آن مانند Linux Mint و کوبونتو، ممکن است با این خطا روبرو شوید. این ارور متداول، ممکن است با پیام های متنوعی نمایش داده شود که دو نمونه از آن را در زیر مشاهده می کنید:

tecmint@TecMint:~$ sudo apt install neofetch
[sudo] password for tecmint:
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg), is another process using it?
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?

این خطا برای کاربران لینوکس (اوبونتو) به