ویندوز

 دانلود فایل dbdata.dll
دانلود فایل dbdata.dll
رضا نجمی 9 اسفند 1399 791
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 906
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 614
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 640
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 741
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 867
دانلود فایل steam_api64.dll
دانلود فایل steam_api64.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 2625
دانلود فایل steam_api.dll
دانلود فایل steam_api.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 3797
دانلود فایل msvcp120.dll
دانلود فایل msvcp120.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 559
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 1603
ارور Bootres.dll در ویندوز
ارور Bootres.dll در ویندوز
رضا نجمی 24 دی 1399 362
ارور VCRUNTIME140D.dll در ویندوز
ارور VCRUNTIME140D.dll در ویندوز
رضا نجمی 16 دی 1399 374
ارور Wmasf.dll در ویندوز
ارور Wmasf.dll در ویندوز
رضا نجمی 10 دی 1399 379
ارور gdi32.dll در ویندوز
ارور gdi32.dll در ویندوز
رضا نجمی 26 آذر 1399 368
ارور Propsys.dll در ویندوز
ارور Propsys.dll در ویندوز
رضا نجمی 17 آذر 1399 324
ارور User32.dll در ویندوز
ارور User32.dll در ویندوز
رضا نجمی 21 آبان 1399 441
ارور msvcrt.dll در ویندوز
ارور msvcrt.dll در ویندوز
رضا نجمی 12 آبان 1399 401
ارور Shell32.dll در ویندوز
ارور Shell32.dll در ویندوز
رضا نجمی 8 آبان 1399 447
ارور nspr4.dll در ویندوز
ارور nspr4.dll در ویندوز
رضا نجمی 24 مهر 1399 517