گوناگون

 دانلود فایل dbdata.dll
دانلود فایل dbdata.dll
رضا نجمی 9 اسفند 1399 1762
دانلود فایل rld.dll
دانلود فایل rld.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 1884
دانلود فایل vulkan-1.dll
دانلود فایل vulkan-1.dll
رضا نجمی 2 اسفند 1399 1216
دانلود فایل msvcp140.dll
دانلود فایل msvcp140.dll
رضا نجمی 27 بهمن 1399 1971
دانلود فایل xlive.dll
دانلود فایل xlive.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 1862
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
دانلود فایل api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
رضا نجمی 16 بهمن 1399 1714
دانلود فایل steam_api64.dll
دانلود فایل steam_api64.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 5617
دانلود فایل steam_api.dll
دانلود فایل steam_api.dll
رضا نجمی 9 بهمن 1399 7242
دانلود فایل msvcp120.dll
دانلود فایل msvcp120.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 1095
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
دانلود فایل vcruntime140_1.dll
رضا نجمی 3 بهمن 1399 3332
دانلود برنامه MSXML 4.0
دانلود برنامه MSXML 4.0
رضا نجمی 30 مرداد 1399 2501
دانلود فایل d3dcompiler_47.dll
دانلود فایل d3dcompiler_47.dll
رضا نجمی 19 مرداد 1399 887